Hobbit Goblin Warriors

Finished 23 Goblins from The Hobbit Escape from Goblin Town Starter Set.

LOTR Dwarf Rangers

I want to introduce you figures from the Lord of the Rings painted some time ago by Aiwis with my little help.

28mm ACW Union Zouaves

ACW Union Zouaves reported to the painting competition on strategie.net. Painted by Aiwis.

28mm Bolt Action Screaming Eagles

US Paratroopers reported to the painting competition on strategie.net. Painte by Lafar.

Strategia Centrum Gier

Sklep z grami. Największy wybór gier figurkowych w Łodzi.

środa, 14 września 2016

Review: GBP09 28mm Late Roman Infantry

Cześć i czołem. Witam was serdecznie w kolejnym unboxingu na naszej stronie. W dniu dzisiejszym będzie to również recenzja a nie tylko zwykły unboxing. Na tapetę dzisiaj wrzucam najnowsze pudełko od firmy Gripping Beast. Zestaw, na który bardzo długo czekałem. Jest to zestaw  zawierający figurki rzymskiej piechoty z okresu późnego rzymu w skali 28mm wykonanych z twardego plastiku.

Hello and welcome on my another unboxing and this time also a next review. In this post I want present you 28mm Gripping Beast Late Roman Infantry. I waited a long time for this release.

Pudełko opatrzone jest bardzo ładnie wykonaną grafiką prezentującą rzymskich włóczników osłanianych z tyłu przez łuczników. Dodatkowo obrazek może służyć za podpowiedź w jaki sposób możemy pomalować nasze figurki. To wszystko jeśli chodzi o przód pudełka.

Box cover is very beautifully done. On box cover We can see Roman spearmen with oval shields and archers at teh back. In addition, the image may be used as a hint of how we can paint our figures.


Jego tylna część zawiera krótki opis zestawu wraz z przykładami sklejonych i pomalowanych modeli. W opisie mamy podane w jaki sposób możemy użyć figurki z zestawu i w jakim okresie historycznym. Jest to na pewno cenna wskazówka dla osób słabo zaznajomionych z wojskami rzymskimi z okresu III - V wieku. Dodam jeszcze tylko, że figurek można użyć w armii Romano-brytów.

The rear section includes a brief description of the set and examples of painted and glued models. In the description we get info how we can use figures from a set and what historical period. This is certainly a valuable tip for those poorly familiar with the armies of the Roman army from III - V century. I will add only that the figures can be used in the Romano-Britons army.


W zestawie dostajemy także ulotkę. Po jednej stronie z tą samą grafiką co na pudełku, a po drugiej z przedstawionymi 4 figurkami pomalowanych rzymian oraz krótkimi poradami co do sklejania modeli.

In the set We also get a leaflet with graphic from box cover. Other side of the leaflet covers 4 painted Roman figures and quick tips how to gluing models.W zestawie znajdziemy wypraskę z kwadratowymi i prostokątnymi podstawkami. Jednak ja użyłem zupełnie innych podstawek o czym możecie przekonać się poniżej.

In the set we get square and rectangular bases sprue. But I used different bases about what you may convince below.


Zestaw zawiera 10 wyprasek na których znajdziemy 44 figurki. Dostajemy 8 takich samych wyprasek zawierający po 5 figurek oraz dwie wypraski, z których możemy zbudować dowództwo. Poniżej możecie zobaczyć dokładnie jak wyglądają odlane modele.

The kit contains 10 sprues in which we find 44 figures. We get 8 the same sprues which containing the 5 figures and two sprues, from which we can build a command Below you can see exactly what they look like.Poniżej możecie zobaczyć wypraskę z figurkami zwykłej piechoty. Na każdej wyprasce jest jedna figurka wojownika w kolczudze, 2 figurki nieopancerzonej piechoty oraz dwóch łuczników. Poniżej możecie obejrzeć dokładniej zawartość wypraski.

Below you can see sprue with regular infantry figures. On each sprue is a warrior in chain mail, 2 unarmored infantry figures and two archers. Below you can see in more detail the contents of the sprue.Na sam koniec przedstawiam wam sklejone wszystkie figurki. Ja użyłem podstawek od Games Workshop o średnicy 25mm. Odciąłem tą małą podstaweczkę, która jest od razu odlana wraz z figurką i przykleiłem samymi stopami do podstawek.

At the end I present to you all glued figures. I used 25mm bases from Games Workshop. I cut off mini bases, which is immediately cast below feets and glued miniatures to the 25mm bases.
Podsumowanie

W zestawie dostajemy 44 figurki w skali 28mm za cenę ok. 110zł. Jeśli chodzi o mnie jest to bardzo dobra cena za 44 modele piechoty. W tym dostajemy 2 wypraski z modelami do stworzenia dowodzenia. Chorążego, muzyka oraz dwóch dowódców. 

Poniżej przedstawiam plusy i minusy zestawu.
+ cena
+ ilość modeli
+ bardzo fajne wykonanie
+ dobry odlew, mało nadlewek

- mała możliwość kombinacji póz
- za dużo łuczników

Summary

In the set we get 44 figures in 28mm scale for a price of approx. 20 pounds. As for me it is a very good price for 44 models of infantry. In addition we get 2 sprues to create a command group. Ensign, music, and two commanders.

Below pluses and minuses.
+ price
+ number of models
+ very cool design
+ good cast, little mould lines

- A small possibility of poses combinaton
- too many archers