Hobbit Goblin Warriors

Finished 23 Goblins from The Hobbit Escape from Goblin Town Starter Set.

LOTR Dwarf Rangers

I want to introduce you figures from the Lord of the Rings painted some time ago by Aiwis with my little help.

28mm ACW Union Zouaves

ACW Union Zouaves reported to the painting competition on strategie.net. Painted by Aiwis.

28mm Bolt Action Screaming Eagles

US Paratroopers reported to the painting competition on strategie.net. Painte by Lafar.

Strategia Centrum Gier

Sklep z grami. Największy wybór gier figurkowych w Łodzi.

czwartek, 9 lipca 2015

Review: White Dwarf 75 Age of Sigmar

Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować nietypową recenzję na naszym blogu. Jeszcze nigdy takiej nie było. Może będzie częściej. Zobaczymy.

Today I would like to present you a unique review on our blog, which has never been on our blog. Maybe it will be often. We'll see.

Do zrobienia recenzji White Dwarfa 75 zachęciło mnie to, że jest to historyczny numer. Dokładniej skłoniła mnie premiera najnowszej gry od Games Workshop. Pewnie się zastanawiacie dlaczego piszę nowa gra skoro wszyscy dokładnie wiedzą, że chodzi o Warhammer: Age of Sigmar. Właśnie dlatego piszę, że to nowa gra bo myślę, że tak trzeba traktować ten produkt. Czy to dobrze, czy źle, ciężko ocenić. Mnie ów produkt przypadł do gustu ale myślę, że moją opinię i pierwsze wrażenia odnośnie samego Age of Sigmar pozostawię na następny wpis.

To make this review of White Dwarf 75 has encouraged me that this is a historic number. More precisely he led me premiere of the newest game from Games Workshop. You're probably wondering why I'm write, a new game, when everyone will know exactly that it is a Warhammer: Age of Sigmar. I write, that it's a new game because I think that should be treated this product like new game. Is it good or bad, it's hard to assess. I like this product but think I leave my opinion and first impression of the Age of Sigmar I leave for the next blog entry.

Przejdźmy zatem do przeglądu najnowszego wydania tygodnika White Dwarf'a.

Let us move to review the latest issue of White Dwarf weekly.

Pierwsze co rzuca się w oczy to oczywiście dołączony do zestawu model. Tak, dobrze widzicie, model. Gratisowy model. Kiedy zobaczyłem, że w czasopiśmie jest gratisowy model do nowego systemu byłem w niemałym szoku.

The first thing that strikes the eye is of course included free model in a magazine. Yes, you see well. Gratuitous model. When I saw that it contains gratuitous model to the new system I was in considerable shock.


Okładka magazynu przedstawia najnowsze modele z serii Age of Sigmar - Stormcast Eternal. Jeden z takich modeli dołączony jest do zestawu. Następna strona przedstawia instrukcję montażu. Kolejne strony przedstawiają krótki wstęp do nowej ery Warhammera.

The cover of the magazine presents the latest models of the Age of Sigmar - Stormcast Eternal. One such model is included in the magazine. Next page shows the assembly instructions. The following pages provide a brief introduction to a new era of Warhammer.

Instrukcja Montażu / Assembly Instruction
Opis 9 królestw / The Nine Realms description
Od strony 10 zaczyna się opis najnowszego startera do Warhammera oraz prezentacja zawartych w nim modeli.

From page 10 begins a description of the latest Warhammer starter set and the presentation of the models it contains.


W numerze nie zabrakło również zasad do najnowszej gry Games Workshop'u. Cztery strony pełnych zasad do gry. Dokładnie tak. Opis zasad gry zawarty jest na 4 stronnicach. Jak zapewne wielu z was wie zasady można także pobrać za darmo na stronie Games Workshop.

In this issue, there were also full rules to the newest game of Games Workshop. Four pages full rules to the game. Exactly. Description of the rules is contained on a 4 pages only. Like many of you know the rules can also be free downloaded at Games Workshop website.

Na kolejnych stronach możemy się zapoznać z nowościami wydawniczymi na następny tydzień. Zapowiedź nowej książki "The Gates of Azyr" przedstawiającej historię walki wysłanników Sigmara z bandami Khorna. Podręcznik o malowaniu figurek ze startera Age of Sigmar, nowe walizki na figurki oraz nowe farby.

On the following pages you can get acquainted with the new realeses for next week. The announcement of the new book "The Gates of Azyr" where you can find history of the struggle between Sigmar envoys and bands of Khorne. Painting guide for Age of Sigmar models, new figure cases and new paints.

Możemy zapoznać się także z wyglądem Warscroll'i dla nowych jednostek orazinstrukcją montażu i poradnikiem jak pomalować podstawowe jednostki z zestawu startowego.

We also refer to the appearance of Warscroll for new units, assembly and paint guides for basic units from the new starter set.
Na kolejnych stronach zawarte jest wyjaśnienie zmian jakie poczyniono w grze Warhammer.
On the following pages You will see an explanation of the changes that have been made in Warhammer.


I to co pewnie wszystkich najbardziej interesuje figurka, która jak przystało na GW jest doskonałej jakości.

And that's what probably the most interested for all, a miniature, which, as befits a GW is of excellent quality.


Podsumowanie / Summary

W mojej opinii jest to jeden z najlepszych numerów White Dwarfa od wielu wielu miesięcy, a może i lat. Na pewno najlepszy numer odkąd White Dwarf jest tygodnikiem. Różnicę robi oczywiście gratisowy model i darmowe zasady do nowego systemu. Sama treść numeru też jest dość merytoryczna. Pozwala na zapoznanie się z nowym światem. Gorąco polecam ten numer jeśli komuś uda się jeszcze kupić. Jednak może to być dość trudne.

In my opinion this is one of the best numbers of White Dwarf for many many months, and perhaps years. Certainly the best number since White Dwarf is weekly. The difference, of course, makes gratuitous model and the free rule to new system. The content of the magazine is quite substantive. It allows you to familiarize yourself with the new world. I highly recommend this number if someone manages to still buy it. However, it can be quite difficult.

Moja ocena / My Rating 10/10